شيوه نامه دريافت تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران
هدف :
هدف از تدوين اين دستورالعمل عبارت است از تدوين رويه و تشريح ضوابط و مقررات و مراحل اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش و طرح به متقاضيان به منظور اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه منعقده في مابين بانك توسعه صادرات ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 دامنه كاربرد :
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل متقاضياني مي باشد كه جهت خريد و تهيه مواد اوليه، قطعات، لوازم يدكي، بسته بندي و يا سرمايه گذاري ثابت در حوزه سلامت مرتبط با صادرات دارو، تجهيزات پزشكي، انتقال دانش و فن آوري هاي مربوطه، پذيرش بيمار خارجي و صادرات خدمات مهندسي پزشكي و نظير آن، درخواست دريافت تسهيلات نموده اند
تعاريف :
بانك : عبارت است از بانك توسعه صادرات ايران كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و بصورت شركت دولتي زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي فعاليت مي نمايد و مشمول نظارت هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است
شعب : عبارت است از واحدهايي كه به منظور ارايه خدمات بانكي به مشتريان در مراكز استان ها يا    شهرستان هاي مختلف توسط بانك تأسيس شده يا خواهد شد. بالاترين مقام هر يك از شعب، رييس آن شعبه و زير نظر مديريت امور شعب و براساس ضوابط و مقررات داخلي بانك فعاليت مي نمايد
مديريت امور اعتبارات : عبارت است از واحدي در بانك كه مسئوليت بررسي، تصويب و تصميم گيري و يا رد درخواست متقاضيان اعتباري را متناسب با شرح وظايف تعيين شده و اختيارات ذكر شده در دستورالعمل حدود اختيارات اركان اعتباري بانك توسعه صادرات ايران بر عهده دارد
كميته اعتباري بانك : عبارت است از شورايي كه مسئوليت بررسي و تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات مالي و خدمات اعتباري به متقاضيان را متناسب با اختيارات تعيين شده در دستورالعمل حدود اختيارات اركان اعتباري بانك توسعه صادرات ايران و شرح وظايف ذكر شده در آن را بر عهده دارد
دفتر کارآفرینی :  عبارت است از دفتر کارآفرینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که براساس مصوبه شماره 50876/ت33913هـ مورخ  25/8/84 هیات محترم وزیران به منظور سیاستگذاری و تعیین راهبردهای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در چارچوب اهداف و ماموریتهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  تشکیل شده است
متقاضي : منظور شخص حقيقي يا حقوقي است كه با مراجعه به بانك و يا دفتر کارآفرینی  و با علم به ضوابط و مقررات و شرايط بانك، درخواست دريافت تسهيلات یی نماید
واحد ذینفع : عبارت است از، اشخاص حقيقي يا حقوقي از نظر مالي و مديريتي مرتبط بنحوي كه مشكلات مالي هر يك مي تواند موجبات بروز مشكلات احتمالي در بازپرداخت ساير اعضا را فراهم آورد . موارد ذيل از جمله مصاديقي است كه نشان دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است
الف) اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تكفل آنها
ب) شركت هايي كه حداقل 50 درصد سهام آنان متعلق به يك شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تكفل وي) يا شخص حقوقي است . شركت هاي متعلق به شركت هاي سرمايه گذاري مشمول ضوابط اين بند نمي شوند
ج) گروه شركت هايي كه 50 درصد بصورت مستقيم و يا غير مستقيم در يكديگر سهام دارند و يا اكثر اعضاي هيأت مديره آنها مشترك باشد
مهندسين مشاور معتمد : شخصيت حقوقي است كه توانايي ارايه خدمات پيش مهندسي و تهيه گزارش توجيهي و ارزيابي طرح را در چارچوب ضوابط بانك داشته باشند
وثيقه : عبارت است از دارايي منقول، غير منقول، سفته، اوراق مشاركت و امثالهم كه متقاضي دريافت تسهيلات تحت يكي از صور قانوني از قبيل رهن، آن را نزد بانك مي گذارد تا در صورتي كه در سررسيد مقرر نسبت به پرداخت تعهدات خود عمل ننمايد، بانك بتواند از محل فروش، مطالبه و يا به اجرا گذاردن آن، طلب خود را كلاً يا بعضاً وصول كند . و شامل موارد ذيل مي باشد
وثيقه ملكي
سپرده ريالي و ارزي در بانك توسعه صادرات ايران
اوراق مشاركت با تضمين پرداخت دولت
ضمانت نامه بانكي
ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران
سهام شركتهاي بورسي
سفته
ساير وثايق و تضامين مورد قبول بانك
تبصره 1 :
ميزان و ارزش وثايق مورد نياز و يا تلفيقي از آنها توسط بانك تعيين و به متقاضي اعلام مي گردد 
  ماده4. ضوابط پرداخت تسهيلات
شرايط عمومي
بانك با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و بنا به صلاحديد نسبت به پرداخت تسهيلات مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي از منابع مختلف (منابع در اختيار بانك، حساب ذخيره ارزي و ... ) اقدام مي نمايد
حداكثر ميزان تسهيلات اعطايي و تعهدات ارايه شده به متقاضيان با توجه به اعتبارسنجي مشتريان و با رعايت ميزان سرمايه پايه بانك مطابق با قوانين و مقررات اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد
نرخ سود تسهيلات مطابق با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه تعيين و محاسبه مي گردد
در صورت پرداخت تسهيلات درخواستي توسط بانك و تأخير متقاضي در پرداخت اقساط و تعهدات پذيرفته شده، علاوه بر سود تعيين شده، جريمه تأخير نيز از متقاضي اخذ مي گردد كه نرخ آن مطابق با آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوطه محاسبه و دريافت مي شود
بانك ملزم به رعايت بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد ذينفع واحد است
اخذ تصميم درخصوص درخواست متقاضيان تسهيلات مالي در بانك، بر مبناي دستورالعمل تعيين حدود اختيارات اركان اعتباري بانك و با توجه به دستورالعمل و ضوابط مربوطه صورت مي پذيرد
 تسهيلات جهت سرمايه در گردش:
پرداخت تسهيلات براساس قرارداد و يا اعتبار اسنادي صادراتي جهت توليد و صدور كالا و خدمات يا خريد كالاي صادراتي و صدور آن با توجه به برنامه خريد، جمع آوري، بسته بندي و تأمين هزينه ها و منابع مالي مورد نياز ،  امكان پذير خواهد بود
دوره بازپرداخت تسهيلات حداكثر يك ساله مي باشد 
تسهيلات جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي صادراتي
به طرح هايي تسهيلات مالي اعطاء مي گردد كه توجيه فني، مالي و اقتصادي كافي را براساس اصول و مباني پذيرفته شده و استانداردهاي شناخته شده داشته باشند
طرح ارايه شده بايد توسط مهندسين مشاور معتمد بانك تهيه و به تأييد كارشناسان اعتباري بانك برسد
پرداخت تسهيلات مصوب در هر مرحله براساس پيشرفت فيزيكي طرح كه به تأييد بانك رسيده باشد، صورت مي پذيرد
دوره بازپرداخت تسهيلات متناسب با طرح ارايه شده و حداكثر 5 ساله مي باشد
 ماده5. تسهيلات و خدمات بانكي قابل ارايه
تأمين مالي احداث واحدهاي جديد توليدي يا توسعه و نوسازي واحدهاي موجود در حوزه نظام سلامت كه منجر به توليدكالا يا خدمات قابل صدور شوند از :قبيل
طرح هاي مرتبط با صدور دارو، واكسن، مواد اوليه دارويي
طرح هاي مرتبط با صدور تجهيزات پزشكي
طرح هاي مرتبط با پذيرش بيمار خارجي (ارايه ي امكانات جهت تجهيز بيمارستان به منظور جذب بيماران خارجي)
تأمين مالي سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي و تجاري صادراتي
تأمين مالي صدور كالا و فروش آن به صورت مدت دار به خريدار خارجي
جهت سرمايه گذاري در خارج كشور
طرح هاي مرتبط با صدور انواع خدمات در حوزه نظام سلامت از جمله : خدمات مهندسي پزشكي
صدور انواع ضمانت نامه
گشايش اعتبار اسنادي داخلي
گشايش اعتبار اسنادي وارداتي كه منجر به صدور كالا و خدمات گردد
 ماده6.  نحوه گردش كار
 تسهيلات جهت سرمايه در گردش
متقاضي استفاده از تسهيلات مالي بايد درخواست كتبي و اسناد و مدارك مربوطه (از جمله مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) را به يكي از شعب بانك ارايه نمايند
بانك حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تكميل مدارك از سوي متقاضي، نسبت به طرح درخواست در ركن اعتباري مربوطه اقدام و نتيجه (تصويب يا رد درخواست) را به متقاضي اعلام مي نماي
تسهيلات جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي صادراتي
متقاضي استفاده از تسهيلات مالي بايد درخواست كتبي و اسناد و مدارك مربوطه (از جمله مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) را به يكي از شعب بانك ارايه نمايند
بانك نسبت به استعلام توجيه پذيري فني طرح مربوطه از دفتر کارآفرینی ، اقدام و به موازات آن ساير مدارك مورد نياز را از متقاضي اخذ خواهد نمود
پس از تكميل مدارك از سوي متقاضي، بانك حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به طرح درخواست در اركان اعتباري بانك و اعلام نتيجه (پذيرش اوليه طرح يا رد درخواست) به متقاضي اقدام مي نمايد
درصورت پذيرش اوليه طرح، شرايط و نحوه تأمين مالي به متقاضي اعلام مي گردد
متقاضي درصورت موافقت با شرايط پذيرش اعلام شده، بايد نسبت به ارايه مستندات جديد از جمله گزارش توجيه پذيري جامع پروژه كه توسط مهندسين مشاور معتمد تهيه شده باشد، اقدام نمايد
گزارش تهيه شده توسط مهندسين مشاور معتمد ، توسط بانك مورد بررسي قرار گرفته و درصورت تأييد، جهت تصويب نهايي در ركن اعتباري بانك مطرح و درصورت تصويب جهت اجرا ابلاغ مي گردد
گزارش عملكرد ارايه تسهيلات به متقاضيان در قالب سرمايه در گردش و سرمايه گذاري ثابت از سوي بانك، هر سه ماه يكبار به اطلاع دفتر کارآفرینی و متقابلاً فهرست مشتريان مراجعه كننده به دفتر کارآفرینی، هر سه ماه يكبار به بانك اعلام خواهد شد 
 ماده7. مدت اعتبار
مدت اعتبار اين دستورالعمل وفق بند 4-2 تفاهم نامه مورخ 22/07/1386 مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك توسعه صادرات ايران ، تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود
اين شيوه نامه در اجراي بند 4-1 تفاهم نامه همكاري مورخ 22/07/86 في مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك توسعه صادرات ايران و در 7 ماده ،12 بند و يك تبصره و در دو نسخه تنظيم و در تاريخ 15/12/86 به امضاي طرفين رسيد و هر دو نسخه داراي اعتبار واحد مي باشد
                                

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
 
پیوندهای مهم
.....................................................................
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.....................................................................
معاونت درمان
.....................................................................
معاونت بهداشت
.....................................................................
معاونت توسعه مدیریت و منابع
.....................................................................
معاونت پرستاری
.....................................................................
پلیس فتا
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 33، ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 
تلفن: 81455765
نمابر:88079960
پیامک:3000111
پست الکترونیک:karafarini@behdasht.gov.ir