شيوه‌نامة دريافت تسهيلات ماده «87» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هدف :
      اعطاي اعتبارات به منظور اجرايي نمودن مفاد ماده «87» برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  با مضمون
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينه‌سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را درخصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآورده‌هاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در سال پاياني برنامه چهارم باشد
تعاريف :
  تسهيلات اعتباري ماده «87» قانون برنامه چهارم توسعه طبق ماده «10» آيين‌نامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 جهت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش تعاوني و خصوصي براي صدور خدمات و كالاهاي پزشكي توسط بانك‌هاي عامل با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  و تصويب كارگروه صادرات كالا و خدمات سلامت در اختيار متقاضيان داراي مجوز و براساس اولويت‌هاي تعيين شده توسط كارگروه فوق‌الذكر قرار مي‌گيرد
توزيع‌كننده اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  مي‌باشد
تسهيلات اعتباري موضوع آيين‌نامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت مي‌باشد، از طريق بانك‌هاي تجاري و تخصصي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  تعيين مي‌گردند و به اختصار بانك‌هاي عامل ناميده مي‌شوند، اعطاء مي‌شود. بانك‌هاي عامل و سهم اعتباري هركدام به شرح ذيل مي‌باشند:
بانك ملي ايران                    20 ميليارد ريال
بانك صادرات ايران              5/43 ميليارد ريال
بانك ملت                            20 ميليارد ريال
سقف تسهيلات در سال 85 :
سهم متمركز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  از تسهيلات مذكور طبق جدول شماره 7 آيين‌نامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 مبلغ يكصد ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه بانك مركزي مبلغ هشتاد و سه و نيم ميلياردريال را در حال حاضر تأمين اعتبار نموده است كه تشخيص ملي يا استاني بودن طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌هاي عامل با رعايت ضوابط آيين‌نامه اجرايي مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (كارگروه صادرات كالا و خدمات سلامت) خواهد بود. 
نرخ سود و كارمزد :
كارمزد و سود تسهيلات بخش خصوصي و تعاوني موضوع اين شيوه‌‌نامه در صورت عدم تأمين يارانه سود و كارمزد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد
گردش كار:
هر يك از مجريان طرح‌ها تقاضاي خود را براي استفاده از تسهيلات به كارگروه صادرات كالا و خدمات سلامت  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ارائه مي‌نمايد
كارگروه صادرات كالا و خدمات سلامت  طرح‌هاي واصله را در صورت دارا بودن شرايط مورد نظر و با رعايت ضوابط آيين‌نامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 حداكثر ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و در صورت تأييد به بانك عامل معرفي مي‌نمايد
متقاضياني كه در استانها هستند مي‌توانند تقاضاهاي خود را از طريق دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان مربوطه به دفتر كارآفريني ارسال نمايند
بانك‌هاي عامل موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به انجام عمليات اجرايي و پرداخت تسهيلات اقدام نمايند
زمينه‌هاي تخصيص وام :
اهم زمينه‌هاي تخصيص تسهيلات اعتباري موضوع ماده «87» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شامل موارد ذيل مي‌باشد
طرح‌هاي مرتبط با صدور دارو، واكسن، مواد اوليه دارويي ، انتقال دانش و فناوري‌هاي دارويي
طرح‌هاي مرتبط با صدور تجهيزات پزشكي ، مواد اوليه ، انتقال دانش و فناوري‌هاي تجهيزات پزشكي
طرح‌هاي مرتبط با پذيرش بيمار و گردشگر سلامت
طرح‌هاي مرتبط با پذيرش دانشجو توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از خارج كشور جهت ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي دولتي
  طرح‌هاي مرتبط با انجام فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه صدور كالا و خدمات سلامت توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني
طرح‌هاي مرتبط با صدور خدمات مهندسي پزشكي
طرح‌هاي مرتبط با اعزام نيروي كار و منابع انساني به خارج از كشور
طرح‌هاي مرتبط با تأسيس شركت‌هاي بيمه‌گر در داخل و خارج كشور جهت تحت پوشش قراردادن اتباع خارجي
احداث، راه‌اندازي و مديريت مراكز درماني در خارج از كشور
اولويت‌هاي استفاده از تسهيلات :
تسهيلات به طرحهاي صادراتي زودبازده و اشتغال‌‍زا اعطاء خواهد شد
ايثارگران، كارآفرينان، نخبگان، بانوان و تعاوني‌ها
متقاضيان طرحهاي صادراتي (كالاها و خدمات سلامت) در مناطق كمتر توسعه‌يافته
سهم آورده متقاضي :
سهم‌آورده متقاضي با لحاظ ارزش منطقه‌اي زمين محل اجراي طرح درخصوص طرحهاي سرمايه‌گذاري تعاوني و خصوصي، طرحهاي خدمات فني و مهندسي و آزمايشگاهي و دفاتر طراحي و خدمات تخصصي ايجاد شده توسط فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، طرحهاي جوانان، ايثارگران (معرفي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران) و طرحهايي كه در مناطق توسعه نيافته (حسب تصويب‌نامه هيأت وزيران) اجرا مي‌شود، حداقل 10% مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين مي‌شود
طرحهاي بهداشتي و درماني در مناطق توسعه نيافته از سهم آوردة مجري طرح معاف مي‌باشد
سهم آوردة تعاونيهايي كه هفتاد درصد از اعضاي آنها را ايثارگران، فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، زنان، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ، عشاير يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور يا تركيبي از آنها تشكيل دهند، با تأييد مبادي ذيربط حداقل ده درصد خواهد بود
 سهم آورده براي بقيه طرحها حداقل سي و پنج درصد خواهد بود
پرداخت :
بانك‌هاي عامل موظفند منابع اعتباري طرحهاي مصوب اعم از ملي و استاني را براساس شرايط مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره «2» قانون بودجه سال 1385 و متناسب با پيشرفت اجراي طرح در هر مرحله همزمان با مصرف سهم متقاضي به ميزان تصويب شده در اختيار مجريان طرحها قرار دهند
بازپرداخت:
 با احتساب طول مدت اجراي طرح، مدت زمان لازم براي بازپرداخت تسهيلات اعتباري براي طرحهاي توليدي، بيمارستانها، طرحهاي اجرا شده در مناطق توسعه نيافته ( حسب تصويب‌نامه هيأت وزيران) و همچنين طرحهاي مربوط به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و فرزندان شاهد معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، حداكثر ده سال و براي ساير طرحها حداكثر هفت سال از زمان اولين پرداخت تسهيلات خواهد بود. تاريخ شروع بازپرداخت مشروط به انجام كامل تعهدات بانك عامل، پس از تاريخ پيش‌بيني براي بهره‌برداري طرح كه در ابتدا مشخص مي‌گردد، تعيين مي‌شود 
 مهلت معرفي طرح‌ها و عقد قرارداد :
مهلت معرفي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري متقاضي استفاده از اين تسهيلات به بانك‌هاي عامل تا پايان بهمن‌ماه سال 1385 و مهلت عقد قرارداد بين متقاضيان و بانك‌هاي عامل پايان شهريورماه سال 1386 مي‌باشد

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
 
پیوندهای مهم
.....................................................................
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.....................................................................
معاونت درمان
.....................................................................
معاونت بهداشت
.....................................................................
معاونت توسعه مدیریت و منابع
.....................................................................
معاونت پرستاری
.....................................................................
پلیس فتا
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 33، ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 
تلفن: 81455765
نمابر:88079960
پیامک:3000111
پست الکترونیک:karafarini@behdasht.gov.ir