طرح مراکز کارآفرینی وتوسعه کسب و کار
ماده 1- در راستا تحقق اهداف ماده ( 39) ، بند ( ب) ماده ( 40) ، جزء ( 3) بند (د) ماده ( 41) ، بند (ز) ماده ( 45) ، بند (ب) ماده ( 46) ، بند ( الف ) ماده ( 48) و ماده ( 140) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری ، بهینه سازی و بهره برداری صحیح از مزیتهای نسبی سرمایه های انسانی ، معنوی و مادی در سطح ملی و بین المللی ، دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای ایجاد و توسعه مراکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار بیاندیشد تا این گونه مراکز براساس موازین این قانون وسایر قوانین موضوعه ایجاد  و اداره گردند.
ماده 2- تعاریف
الف – مرکز کارآفرینی و توسعه کسب وکار – مرکزی است تحت مدیریت متخصصین فنی و حرفه ای خلاق و کارآفرین که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد وتوسعه فنون وحرفه های جدید توسط کارآفرینان پشتیبانی نموده ، به طوری که با هم افزایی پایدار در بازارهای رقابتی تولید کالا و خدمات ، موجبات تحقق اهداف اقتصادی بلند مدت فراهم آید . این خدمات حمایتی شامل موارد زیر است :
تامین محل کار
          تامین خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات
تامین خدمات مالی و اعتباری
تامین خدمات آموزشی تخصصی ویژه
تامین خدمات اداری و حقوقی
تامین خدمات بازاریابی
تبصره : با توجه به روند بازار کسب و کار ، سایر خدمات مورد نیاز نیز حسب ضرورت به خدمات مذکور اضافه خواهد شد.
ب – شرکتهای مشاوره ای : به شرکتهای مشاوره مدیریت توسعه کارآفرینی اطلاق می شود که قادر باشند خدمات مشاوره ای در زمینه های حقوقی ، اجرایی – عملیاتی ، بازاریابی و فروش ، مالی و سرمایه گذاری ، اطلاع رسانی ، خدمات کسب و کار ، آموزش کسب وکار ، کاریابی ، تهیه طرحهای اشتغالزا ونظایر آن را با اولویت سطوح استانی ، کشوری و بین المللی ارائه نمایند.
پ – کارآفرینی : فرآیندی است که توسط شخص یا اشخاص کارآفرین در اثر شناسایی فرصتهای ناشی از تغییرات در تقاضا و با هدف تامین منافع صورت می گیرد. در این فرآیند ، کارآفرین با اعتماد به نفس ، ضمن توجه به مخاطره پذیری فعالیتهای اقتصادی نسبت به تجمع عوامل تولید ویا خدمت مورد نظر برای رسیدن به خدمات نو یا محصول جدید وبرتر جهت عرضه به بازار اقدام نموده و به فعالیت مستمر خود ادامه می دهد.
ت- شرکتهای کارآفرین : شرکتهایی هستند که براساس فرآیند کارآفرینی با اتکاء به مزیتهای نسبی بالقوه وبالفعل بازار منطقه تاسطوح بین المللی تشکیل می شوند.
ث- مرکز کارآفرینی : منظور ، مرکز کارآفرینی و توسعه کسب وکار می باشد .
ج- بنیاد : منظور ، بنیاد کارآفرینی و توسعه کسب وکار می باشد.
چ - وزارت : منظور ، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
ح-  دهکده مهارت : به مجموعه ای از مراکز کارآفرینی اطلاق می شود که در کنار یکدیگر واقع شده و نسبت به گرایشهای مهارت آموزی و آموزشهای کاربردی وفنی و حرفه ای توجه ویژه می نمایند.
ماده 3- مراکز کارآفرینی مشمول این قانون ، غیردولتی بوده و می توانند در چهارچوب قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به موسسات عمومی غیردولتی و قانون بخش تعاون و این قانون به فعالیت بپردازند.
تبصره – اساسنامه مراکز کارآفرینی  توسط اشخاص حقیقی و حقوق متقاضی تهیه به تصویب بنیاد خواهد رسید.
ماده 4- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به فراهم ساختن زمینه های ایجاد بنیاد کارآفرینی و توسعه کسب و کار اقدام نماید.
ماده 5- ارکان بنیاد عبارتنداز :
هیات امناء
هیات رئیسه
رئیس بنیاد
بازرس ( بازرسان )
ماده 6- اعضاء هیات امناء عبارتنداز :
نماینده وزارت کار وامور اجتماعی
نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نماینده وزارت صنایع و معادن
نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
نماینده وزارت جهاد کشاورزی
نماینده وزارت بازرگانی
نماینده وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری
نمایندگان مراکز کارآفرینی به انتخاب مدیران این مراکز ( 7 نفر )
نماینده اتاق تعاون
نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران
ماده 7- شرح وظایف هیات امناء به شرح زیر است :
تصویب سیاستها و خط مشی های بنیاد
تصویب بودجه و اعتبارات سالانه
تایید ترازنامه و حساب سود وزیان
تصویب اساسنامه بنیاد و اصلاح آن در صورت ضرورت
تصویب ضوابط ایجاد و انحلال مراکز کارآفرینی ، شرکتهای کارآفرین ، دهکده های مهارت
نصب وعزل هیات رئیسه ، رئیس و بازرس ( بازرسان )
استماع گزارش هیات رئیسه و رئیس بنیاد و رسیدگی به آن و اظهار نظر درباره گزارش بازرس
تصویب آئین نامه های اداری ، مالی و استخدامی بنیاد و تعیین حقوق هیات رئیسه ، رئیس وبازرس ( بازرسان )
ماده 8- هیات رئیسه بنیاد مرکب از پنج نفر از کارآفرینان و متخصصین فنی و حرفه ای است که با رای اکثریت اعضاء هیات امناء برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 9- وظایف هیات رئیسه به شرح زیر است :
تهیه و تدوین اساسنامه بنیاد
تهیه و تنظیم  بودجه سالانه
تهیه و تدوین ضوابط ایجاد و انحلال مراکز کارآفرینی ، شرکتهای کارآفرین ، دهکده های مهارت برای ارائه به هیات امناء جهت بررسی و تصویب
پیشنهاد فرد واجد شرایط به عنوان رئیس بنیاد به هیات امناء
اتخاذ تصمیم درخصوص ایجاد شعب و نمایندگیها درداخل و خارج از کشور
تصویب تشکیلات و ساختار سازمانی بنیاد
بررسی گزارش عملکرد سالانه و حساب سود و زیان بنیاد جهت ارائه به هیات امناء
افتتاح حساب نزد بانکهای کشور و تعیین امضاء های مجاز
ماده 10- رئیس بنیاد به پیشنهاد هیات رئیسه و با اکثریت آراء هیات امناء برای مدت دو سال انتخاب و با حکم وزیر کار واموراجتماعی منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1- بنیاد برای هماهنگی در امورتخصصی ، یا منطقه ای می تواند کارگروههای تخصصی و منطقه ای تشکیل دهد.
تبصره 2- مادامی که تعداد مراکز کارآفرینی از هفت واحد بیشتر نشده باشد ، مسوولیت تشکیل هیات امناء با وزارت کار واموراجتماعی وبه ریاست وزیر خواهد بود. بنیاد موظف است تمهیداتی بیاندیشد که تعداد مراکز کارآفرینی حداکثر در دوسال پس از تصویب این قانون به بیش از هفت مرکز برسد.
ماده 11-  مسوولیت صدور مجوز تاسیس مراکز کارآفرینی در سطح کشور به عهده بنیاد در چهارچوب ضوابط ابلاغی هیات امناء می باشد و نیز هدایت ، هماهنگی و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای مراکز مزبور بر عهده بنیاد می باشد.
ماده 12- ضوابط ایجاد وانحلال مراکز کارآفرینی با رعایت سیاستهای مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین ، تقویت بخش غیردولتی و اهداف چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران باید توسط بنیاد تهیه و پس از تصویب هیات امناء جهت اجراء ابلاغ گردد.
ماده 13- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است درقالب طرحهای مطالعاتی کالبدی ملی و طرحهای جامع و تفصیلی شهر ها نسبت به جانمایی و همچنین واگذاری زمین مناسب در چهارچوب ضوابط ابلاغی بنیاد جهت احداث مرکز کارآفرینی با قیمت منطقه ای اقدام نماید.
تبصره 1- در مواردی که مرکز کارآفرینی خارج از حریم استحفاظی شهرها قرار می گیرد وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تعیین و واگذاری زمین مورد نیاز در چهارچوب ضوابط ابلاغی بنیاد براساس قیمت تمام شده اقدام نماید.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی و مراکز دولتی می توانند بخشی از زمین یا مستحدثات خود را جهت ایجاد مراکز مذکور اختصاص داده و مالکیت آن را بر اساس قیمت تمام شده به صورت اقساط طولانی مدت ( ده ساله ) واگذار نمایند.
تبصره 3- سازمان اوقاف می تواند در جهت توسعه کسب و کار ، بخشی از ساختمانهای تحت تملک خود را به منظور ایجاد مراکز مذکور دراختیار اشخاص متقاضی قرار دهد و یا اراضی موقوفی را به صورت اجاره ( 99) ساله به اینگونه متقاضیان واگذار نماید.
ماده 14- مراکز کارآفرینی غیردولتی با توجه به ماده ( 111) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند.
تبصره – واگذاری اراضی تملک شده توسط متقاضی به غیر ، صرفاً براساس ضوابط مرکز مذکور و با تصویب هیات رئیسه بنیاد میسر می باشد.
ماده 15- مراکز کارآفرینی از پرداخت هرگونه مالیات ، حق تمبر ، هزینه های ثبتی و عوارض شهرداری بابت تفکیک و فروش اراضی و ساختمانها معاف می باشند.
ماده 16- دولت موظف است ، نسبت به تامین نیازمندیهای مراکز مذکور به امور زیربنایی و دسترسی به آنها به صورت رایگان توسط دستگاههای ذی ربط همانند شهرکهای صنعتی اقدام نماید و در این زمینه همه ساله با اولویت تامین منابع ریالی و ارزی در بودجه سنواتی پیش بینی لازم را صورت دهد.
تبصره – شورای برنامه ریزی وتوسعه استان می تواند نسبت به تامین اعتبارات امور زیربنایی مراکز مذکور از محل منابع در اختیار اقدام نماید.
ماده 17- شرکتهای ملی گاز ایران ، پخش فرآورده های نفتی ، آب و فاضلاب ، برق منطقه ای و مخابرات موظفند ضمن تامین خط انتقال سوخت ، گاز ، آب و فاضلاب ، برق و تلفن مورد نیاز مراکز کارآفرینی  نسبت به تقسیط حق انشعابهای مربوط به صورت پنجساله اقدام نمایند.
ماده 18- دولت موظف است ، با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه واز محل وجوه اداره شده نسبت به راه اندازی این مراکز به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به تناسب استعدادها و مزیتهای هر استان ، حداقل شصت مرکز کارآفرینی در سطح کشور ایجاد گردد.
تبصره – در صورت تشکیل مراکز کارآفرینی در حد نصاب مذکور ، مجمع عمومی مراکز کارآفرینی تشکیل و جایگزین هیات امناء مذکور در ماده ( 6) خواهد شد.
ماده 19- در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی ، طرحهای تحقیقاتی خود را در مراکز کارآفرینی به انجام برسانند و یا اقدام به تاسیس موسسه ها ، شرکتها و مراکز تحقیق و توسعه نمایند و یا طرح تحقیقاتی به شرکتهای مستقر در مراکز کارآفرینی ارائه نمایند، این گونه هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول محسوب واز درآمد مشمول مالیات آنان کسر می گردد .
تبصره – کلیه بنگاههای اقتصادی می توانند حداکثر بیست درصد ( 20% ) از درآمد سالانه خود ( از فروش ناخالص ) را به مدت پنج سال صرف ایجاد واحد های تحقیق و توسعه خود در مراکز کارآفرینی نمایند. سرمایه گذاری مذکور مشمول مالیات نخواهد بود. در صورت اظهار خلاف واقع ، خاطی علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه ، به پرداخت جریمه ای به میزان دو برابر آن محکوم خواهدشد.
ماده 20-  مواد اولیه ، تجهیزات ، اجزاء و قطعات مورد نیاز تحقیقاتی و قطعات یدکی آزمایشگاهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در مراکز کارآفرینی وارد می شود و با تشخیص  بنیاد برای امر تحقیقات استفاده می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به مدت ده سال پس از ابلاغ این قانون معاف می باشد.
ماده 21- دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده تسهیلات لازم را با حداقل بهره و کارمزد دراختیار موسسه ها و شرکتهای مستقر در مراکز کارآفرینی قرار دهد . میزان اعتبار مورد نیاز توسط  بنیاد پیشنهاد و به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید.
ماده 22- وزارت صنایع و معاد ن موظف است برای شرکتها و موسسه هایی که در مراکز کارآفرینی اقدام به تولید کالا و خدمات می نمایند ضمن رعایت ضوابط مصوب با اولویت ، پروانه تاسیس و بهره برداری صادر نماید.
ماده 23- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ، نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز مراکز مذکور و واحدهای مستقر در این مراکز ، اولویت قائل شوند و حداکثر حمایتها را در حدود اختیارات خود از آنان به عمل آورند.
ماده 24- به منظور نهادینه کردن مشاوره های تخصصی برای کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی ، وزارت کار و اموراجتماعی موظف است ظرف مدت سه ماه آئین نامه اجرائی تاسیس شرکتهای مشاوره مدیریت توسعه کارآفرینی را تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند.
ماده 25- مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ضمن برخوردای از مزایای این قانون ، کماکان مشمول مقررات وزارت مزبور خواهند بود.
ماده 26- به منظور ساماندهی فعالیتهای مشاوره ای کارآفرینان حقیقی و حقوقی و تعیین حقوق متقابل آنها در مقابل یکدیگر و نیز دستگاههای اجرائی و اشخاص طرف قرارداد ، سازمان نظام مشاوران کارآفرین ایران به وجود خواهد آمد ، وزارت کار وامور اجتماعی موظف است مدت دو سال اقدام قانونی لازم را برای تاسیس این سازمان به عمل آورد.
شماره 110/38/د
تاریخ 7/3/1386
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به عنوان کمیسیون فرعی به این کمیسیون ارجاع شده بود  در جلسه روز سه شنبه مورخ 25/2/1386 با حضور مسوولان اجرائی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب نرسید و رد شد.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
ریئس کمیسیون آموزش و تحقیقات
علی عباسپورتهرانی
شماره 622/ک 5
تاریخ 25/2/1386
گزارش کمیسیون انرژی به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار  به شماره چاپ که به کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 23/2/1386 با حضور طراحان و کارشناسان ذی ربط جهت بررسی ماده (10) ارجاع گردیده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب نرسید و رد شد .
اینک گزارش  شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون انرژی
کمال دانشیار
شماره 1/182 ک، ب
تاریخ 25/2/1386
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
طرح  مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 23/2/1386 با حضور مسئوولین و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به دلایل ذیل رد گردید.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
رضا عبداللهی
دلایل رد کمیسیون :
مواد متعددی از طرح مغایر اصل ( 75) قانون اساسی می باشد.
ایجاد نهادهای عمومی غیردولتی مخالف ماده ( 139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی و فناوری مهندسی می تواند توسط بخش خصوصی ایجاد گردد و از مزایای مناطق آزاد تجاری درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض ، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مطابق با ماده ( 47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهره مند گردد.
 شایسته است این گونه طرحها به صورت لایحه از جانب دولت ارائه گردد.
شماره 851/7
تاریخ 19/1/1386
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به عنوان کمیسیون فرعی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسات مختلف با حضور کارشناسان دستگاه اجرائی مطرح و در جلسه مورخ 19/1/1386 کلیات آن عیناً به تصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
امیدوار رضایی
شماره 90-48/د
تاریخ 1/3/1386
گزارش کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 30/2/1386 با حضور کارشناسان و نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن  به تصویب نرسید و رد شد. 
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن
سید حسین هاشمی
شماره 108/52/د
تاریخ 26/2/1386
گزارش کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که به عنوان کمیسیون  فرعی  جهت رسیدگی به این کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 18/2/1386 با حضور  مسوولین و کارشناسان ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل اطلاعات کلیات آن با اکثریت آن با اکثریت آرا به  تصویب رسید.  
اینک گزارش آن جهت  شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
نائب رئیس کمیسیون عمران 
سید احمد حسینی سیرجانی 
شماره 103/89
تاریخ 29/11/1385
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
طرح مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسب و کار به شماره چاپ که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یک شنبه مورخ 29/11/1385 با حضور  طراحان و نمایندگان محترم دولت  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت کلیات آن مورد  تصویب قرار گرفت.    
اینک گزارش آن جهت  شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی
سید جاسم ساعدی

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
 
پیوندهای مهم
.....................................................................
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.....................................................................
معاونت درمان
.....................................................................
معاونت بهداشت
.....................................................................
معاونت توسعه مدیریت و منابع
.....................................................................
معاونت پرستاری
.....................................................................
پلیس فتا
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 33، ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 
تلفن: 81455765
نمابر:88079960
پیامک:3000111
پست الکترونیک:karafarini@behdasht.gov.ir