« آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی کشور»
مقدمه :
به استناد مواد «48» و «21» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بر توسعه کارآفرینی تأکید شده است و در جهت اشاعه کارآفرینی به منظور افزایش کارآمدی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از طریق تحول در برنامه ها و شیوه های آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در توسعه کشور ، آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، که از این پس به اختصار «کاراد» نامیده می شود ، تدوین و در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مورد اجراء گذاشته می شود.
«بخش اول – ملاحظات عمومی»
ماده (1) – تعاریف :
وزارت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه : کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
کارآفرینی : فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و یا بسیج منابع ، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو ، سازمان های جدید و نوآور و رشد یابنده می کند که توأم با پذیرش مخاطره و پیامدهای احتمالی است و منجر به معرفی محصول ، فرآیند و یا خدمت جدیدی به جامعه می شود
کاراد : طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
شورای مرکزی کارآفرینی : این شورا به منظور سیاستگذاری ، هدایت ، حمایت و نظارت بر اجرای بهینه طرح کاراد با حضور نمایندگان وزارت بهداشت تشکیل و از این پس در این آیین نامه شورای مرکزی کاراد نامیده می شود
دبیرخانه طرح کاراد : دبیرخانه طرح کاراد در مرکز کارآفرینی / یا معاونت آموزش وزارت تشکیل می شود و کلیه امور ترویجی ، آموزشی ، پژوهشی و پیگیری مصوبات شورای مرکزی را برعهده دارد
کمیته کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی : واحد سازمانی طرح «کاراد» است که در دانشگاه علوم پزشکی برای برنامه ریزی و انجام امور مطالعات ، ترویج و آموزش کارآفرینی تشکیل می شود
مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی : واحد اجرایی طرح «کاراد» در دانشگاه علوم پزشکی است که تحت نظر رئیس دانشگاه فعالیت می کند و مجری سیاست ها ، برنامه ها و مصوبات کمیته کارآفرینی دانشگاه است
ماده (2) – فلسفه ، چشم انداز ، مأموریت ، اهداف ، راهبردها و برنامه ها :
فلسفه ایجاد طرح «کاراد» :
فلسفۀ برقراری طرح «کاراد» ، مبتنی بر این باور است که کارآفرینی یک خصیصه منحصراً ذاتی نیست ، بلکه از طریق آموزش هایی مناسب در زمینه های چگونگی حصول فراست و زیرکی در کسب و کار ، مهارتهای خاص و تغییر نگرش و ایجاد انگیزه در افراد ، می توان مبادرت به تربیت افراد کارآفرین و کارآمد نمود
* چشم انداز :
ایجاد ممتازترین مراکز کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منظور ایجاد جامعه ای توسعه یافته و پویا و نیز توسعه فرهنگ کارآفرینی، مرکب از افرادی دارای استقلال اقتصادی (متکی به خود) و با تحصیلات عالیه
* مأموریت :
تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ آن از طریق پژوهش و تعلیم و تربیت کارآفرینان قابل در سطوح دانشگاه های علوم پزشکی
انجام تمهیدات و هماهنگی های لازم برای ایجاد تسهیلات و امکانات به منظور توسعه مشاغل بیشتر توسط دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی در جهت کمک به شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی کشور
* اهداف :
به منظور حفظ پویایی در امر کارآفرینی ، طرح کاراد اهدافی را در زمینه پژوهش ، آموزش و ترویج  کارآفرینی کشور به شرح زیر دنبال می کند :
الف – تقویت و بارور کردن دانش کارآفرینی از طریق پژوهش و آموزش کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی.
ب - ایجاد و توسعه کسب و کارهای اقتصادی در نظام سلامت، با توان رقابت بالا در سطح منطقه ای و بین المللی.
* راهبردها :
به منظور توسعه کارآفرینی ، طرح کاراد چهار رویکرد راهبردی زیر را برگزیده است :
الف – ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی به ویژه گروههای پزشکی و پیراپزشکی نسبت به کارآفرینی ، کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی ، ایجاد اشتغال، رفاه و ارتقاء سطح سلامت جامعه.
ب – ترغیب و جذب گروههای پزشکی و پیراپزشکی به دوره های آموزش کارآفرینی.
ج – گسترش تحقیقات در خصوص کارآفرینان ، پروژه های کارآفرینی ، محیط و فضای کارآفرینی و سایر زمینه ها، مرتبط با نظام سلامت،  با توجه به شرایط و مقتضیات ایران.
د- کمک به کارآفرینان جدید و توسعه کارآفرینان موجود در حوزه سلامت. از طریق فراهم آوردن امکانات اولیه برای شروع کارآفرینی از قبیل معرفی به پارک ها و مراکز رشد علم وفناوری و مراکز حمایت از ایجاد و توسعه فناوری.
«بخش دوم – سیاست گذاری و برنامه ریزی»
ماده (3) – به منظور سامان دهی و انسجام بخشی در امور سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تقسیم کار مؤثر در امر کارآفرینی ، شورای مرکزی کارآفرینی زیر نظر وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود.
3-1- ترکیب شواری مرکزی کارآفرینی.
الف – وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .
ب- مشاور وزیر و سرپرست مرکز کارآفرینی.
ج- معاون آموزشی وزارت.
د – معاون پژوهشی وزارت.
هـ - معاونت ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی یا نماینده تام الاختیار ایشان.
و- معاونت ذیربط وزارت تعاون یا نماینده تام الاختیار ایشان.
ط-  رئیس دبیرخانه طرح کاراد (دبیر شورا).
ی – 3 تا 5 نفر از اعضای هیأت علمی آشنا با موضوع کارآفرینی ، برجستگان کارآفرین ، دانشجو و دانش آموخته و پیشکسوتان کارآفرین.
تبصره 1 : با توجه به موضوع و در صورت نیاز ، کارشناسان و نمایندگان سایر نهادها ، سازمان ها و وزارتخانه ها ، برای شرکت در جلسات شورا دعوت می شوند.
تبصره 2 : اعضای موضوع «ی» به پیشنهاد نایب رییس شورا ، تأیید وزیر به مدت 2 سال منصوب می شوند تمدید حکم اعضا بلامانع است.
3-2- وظایف و اختیارات شورای مرکزی کارآفرینی :
الف – تعیین و اصلاح سیاست ها و راهبردهای طرح کاراد.
ب- بررسی نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد طرح کاراد در دانشگاه های علوم پزشکی.
ج – تصویب برنامه های کلان ارائه شده در مورد طرح کاراد.
د- بررسی راهکارهای توسعه طرح کاراد در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور.
هـ - بررسی موانع و محدودیت های قانونی ، سیاسی فرهنگی ، اداری و مالی توسعه کارآفرینی نظام سلامت و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع ذیصلاح .
و – بررسی و تصویب برنامه های مربوط به ایجاد هماهنگی بین مراکز کارآفرینی و مراکز رشد ، پارک های علم و فناوری و نهادهای ذی ربط.
ز- تصویب بودجه سالانه طرح کاراد.
تبصره 3 : چگونگی تشکیل جلسات شورای مرکزی ، حد نصاب تصمیم گیریها و نحوه اداره جلسات بر اساس دستور العمل داخلی شورای مرکزی مشخص می شود.
ماده (4) – دبیرخانه طرح کاراد :
به منظور پی گیری مصوبات شورای مرکزی و انجام کلیه امور مربوط به کارآفرینی در وزارت ، دبیرخانه طرح کاراد در مرکز کارآفرینی تشکیل می شود.
4-1- وظایف و اختیارات دبیرخانه :
دبیرخانه طرح کاراد متشکل از واحدهایی است که کلیه امور ترویجی ، پژوهشی ، آموزشی و پیگیری مصوبات شواری مرکزی طرح کاراد را به شرح زیر بر عهده دارد :
الف ) ابلاغ مصوبات شورای مرکزی به دانشگاه های علوم پزشکی و نهادی ذیربط.
ب) پیگیری برای تقویت مراکز کارآفرینی موجود و ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشگاه هایی که فاقد این مرکز هستند.
ج – ایجاد هماهنگی بین کمیته های کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و ترویجی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور.
د) هماهنگی با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در زمینه طرح کاراد.
هـ ) نظارت و ارزشیابی مستمر بر وظایف و عملکرد کمیته های کارآفرینی دانشگاه های علوم پزشکی کشور.
و) برنامه ریزی برای برگزاری میزگردها و سخنرانی های علمی – تخصصی ، سمینارها و همایش سالانه کارآفرینی.
ز) انجام مطالعات و طراحی ساختار سازمانی و سیستم های نظارت و ارزشیابی کمیته های کارآفرینی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی.
ط) انجام مطالعات در زمینه موانع و محدودیت های حقوقی ، قانونی ، فرهنگی ، سیاسی ، اداری و مالی توسعه کارآفرینی و ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی.
ی) بررسی علمی طرح ها و برنامه های کلان ترویجی ، آموزشی و پژوهشی طرح کاراد.
ک) بررسی و تعیین بودجه سالانه طرح کاراد و ارائه آن به شورای مرکزی برای تصویب نهایی.
ل) پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح ها و برنامه های مرتبط و ارائه آن به شورای مرکزی برای تصویب.
م) ارزیابی و تجزیه و تحلیل گزارش ها ، اطلاعات و پیشنهادهای رسیده و اطلاع رسانی فعالیت های انجام گرفته از روند اجرای طرح کاراد به طرق مختلف.
4-2-  تشکیلات دبیرخانه :
الف : رئیس دبیرخانه با پیشنهاد سرپرست مرکز کارآفرینی ، تأیید وزیر بهداشت  درمان و آموزش پزشکی و حکم سرپرست مرکز کارآفرینی برای مدت سه سال منصوب می شوند. انتصاب مجدد رئیس دبیرخانه بلامانع است. سایر اعضای دبیرخانه با پیشنهاد رئیس دبیرخانه و موافقت سرپرست مرکز کارآفرینی منصوب می شوند.
ب : تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه پس از تصویب شورای مرکزی در سازمان ایجاد می شود و اعتبارات مورد نیاز آن در بودجه سالانه سازمان پیش بینی می شود.
« بخش سوم – سازماندهی کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی »
به منظور اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور،  کمیته کارآفرینی به شرح مواد 5 و 6 در دانشگاههای علوم پزشکی مجری تشکیل می شود.
ماده (5) – ترکیب و وظایف کمیته کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی :
5-1- ترکیب کمیته کارآفرینی :
الف _ رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته (رئیس دانشگاه می تواند این مسئولیت را به یکی از معاونان ذیربط خویش تفویض نماید).
ب- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی.
ج- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی.
د – یک تا سه عضو هیأت علمی یا صاحب نظر در زمینه کارآفرینی از داخل یا خارج دانشگاه علوم پزشکی.
هـ - رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته کارآفرینی (رئیس مرکز کارآفرینی با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود).
تبصره 4 : با نظر رئیس دانشگاه سایر معاونان نیز می توانند عضو کمیته باشند.
تبصره 5 : با توجه به موضوع و شرایط خاص هر دانشگاه می توان از سایر افراد ذیربط از داخل یا خارج دانشگاه به شرح ذیل دعوت به عمل آورد :
الف – رؤسای پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری.
ب- نمایندگان انجمن های علمی و دانشجویی ، جهاد دانشگاهی و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و نیز مراکز کارآفرینی سایر دانشگاهها.
ج- دبیر انجمن دانش آموختگان.
ح – برجستگان کارآفرین دانشجو و دانش آموخته و پیشکسوتان کارآفرین.
و- نماینده استاندار / سازمان مدیریت.
ی – نماینده بانکهای عامل.
5-2- وظایف و اختیارات کمیته کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی :
الف – تدوین آیین نامه داخلی کمیته و مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی.
ب- کمک به ساماندهی مرکز کارآفرینی.
ج- حمایت ، هدایت و نظارت بر مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی.
د- تدوین برنامه سالانه طرح «کاراد» در دانشگاه به همراه زمان بندی و بودجه مورد نیاز.
هـ - تصویب ، نظارت و پیگیری طرح های پژوهشی ، آموزشی و ترویجی آموزش و پرورش کارآفرینان.
و- همکاری و برنامه ریزی ترتیب مربیان و استادان آموزش های کارآفرینی.
ز – کمک به ایجاد مراکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی.
ح – معرفی کارآفرینان برگزیده سال دانشگاههای علوم پزشکی به دبیرخانه طرح کاراد.
ط- نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرکزی کارآفرینی.
ی – تأمین ابزارها و امکانات مختلف برای اجرای هرچه بهتر طرح کاراد.
ک – ارائه طرح های اولیه در زمینه فعالیت های ترویجی ، آموزشی و پژوهشی به دبیرخانه طرح کاراد.
ل – تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی طرح کاراد در دانشگاه علوم پزشکی و ارائه به دبیرخانه طرح به منظور بررسی و سایر مراحل تصویب نهایی.
م – ارزیابی عملکرد مرکز کارآفرینی و تأیید گزارش های سالانه عملکرد اداری و مالی پیشرفت طرح در دانشگاه و ارسال آن به دبیرخانه طرح کاراد.
ن – ارتباط مستمر با دبیرخانه طرح کاراد و ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته طرح کاراد در دانشگاه علوم پزشکی حداقل هر چهار ماه یکبار.

ماده (6) – ساختار و وظایف مرکز کارآفرینی دانشگاههای علوم پزشکی
مرکز کارآفرینی واحد اجرایی طرح «کاراد» در دانشگاههای علوم پزشکی که تحت نظر رئیس دانشگاه فعالیت می کند و مجری سیاست ها، برنامه ها و ومصوبات کمیته کارآفرینی است.
6-1- ساختار مرکز کارآفرینی : رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه دبیر کمیته کارآفرینی است که با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود. اعضا و همکاران مرکز کارآفرینی دانشگاه شامل تعدادی از اساتید ، دانشجویان ، دانش آموختگان و نیز کارآفرینان خارج از دانشگاه است که با نظر کمیته کارآفرینی تعیین می شوند.
6-2- وظایف و اختیارات مرکز کارآفرینی :
الف - انجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به طرح «کاراد» در دانشگاه علوم پزشکی.
ب- برگزاری کلاس ها ، سمینارها و کارگاه های آموزشی و تخصصی.
ج – تهیه برنامه های ترویجی ، آموزش و پژوهشی طرح کاراد با همکاری و همفکری اعضای هیأت علمی و صاحب نظران آشنا با موضوع کارآفرینی و ارائه به کمیته کارآفرینی برای تصویب.
د- اجرای کلیه مصوبات کمیته کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی.
هـ - شناسایی و معرفی کارآفرینان برگزیده سال دانشگاه علوم پزشکی به کمیته کارآفرینی.
و – مدیریت و پیگیری طرح های مطالعاتی و پژوهشی مصوب کمیته کارآفرینی در مرکز یا خارج از آن برای اجراء.
تبصره 6 : به منظور تسهیل و تسریع در نیل به اجرای برنامه های طرح «کاراد» ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی می تواند اختیار تشخیص ، تعهد و تسجیل هزینه های مربوط به اعتبارات طرح «کاراد» را به رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه تفویض نماید
« بخش چهارم – منابع مالی »
ماده (7) – اعتبارات :
به منظور اجرای طرح کاراد ، کمیته کارآفرینی هر دانشگاه علوم پزشکی پس از تدوین طرح ترویجی ، آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ذیربط ، بودجه پیشنهادی سالانه طرح در دانشگاه علوم پزشکی را بر اساس منابع مالی زیر تدوین و به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نیز به دبیرخانه طرح کاراد ارائه می نماید
اعتبارات مورد نیاز طرح کاراد در دانشگاه های علوم پزشکی از محلهای زیر تأمین می شود :
اعتبارات ذیربط دانشگاه
کمک های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
درآمدهای ناشی از فعالیتهای خدمات علمی و فنی و نیز خدمات ارائه شده به پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
ردیف های متمرکز در وزارتخانه های متمرکز با امور کارآفرین
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی
دبیرخانه طرح کاراد پس از اخذ بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی مجری و هم چنین تدوین بودجه سالانه دبیرخانه، اعتبار سالانه طرح را برای تصویب نهایی به شورای مرکزی ارسال می دارد
شورای مرکزی پس از تعیین اعتبار سالانه دانشگاه های علوم پزشکی مجری و دبیرخانه طرح کاراد ، بودجه نهایی را از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه              می کند تا با مبادله موافقت نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی مجری طرح و وزارت بهداشت (بابت بودجه سالانه دبیرخانه طرح ) ، به مصرف هزینه های مربوط برسد
این آیین نامه در 7 ماده و 6 تبصره تدوین و به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
 
پیوندهای مهم
.....................................................................
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.....................................................................
معاونت درمان
.....................................................................
معاونت بهداشت
.....................................................................
معاونت توسعه مدیریت و منابع
.....................................................................
معاونت پرستاری
.....................................................................
پلیس فتا
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
آدرس: شهرک قدس، فاز 5، خیابان ایوانک، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 33، ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 
تلفن: 81455765
نمابر:88079960
پیامک:3000111
پست الکترونیک:karafarini@behdasht.gov.ir